TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

TOKHAs rolle og oppgaver

 

OPPLÆRINGSKONTORETS ROLLE:

• TOKHA skal ivareta det administrative rundt læreforholdet mellom lærling og bedrift.
• TOKHA er godkjent som lærebedrift.
• Lærlingen tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med TOKHA.
• Opplæringen blir gitt i en eller flere av bedriftene som er medlemmer i TOKHA.
• TOKHA skal bistå med rekruttering av lærlinger til bedriftene.
• TOKHA skal bidra til at elevene på ungdomsskolen og i videregående skole,

  blir kjent med muligheter til arbeid i lokalt arbeidsliv.
• TOKHA skal være en aktiv bidragsyter for å opprettholde og videreutvikle eksisterende fagtilbud

  og evt. etablere nye tilbud i videregående skole som arbeidslivet i regionen har behov for.


OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER:

• Inngåelse av lærekontrakt/opplæringskontrakt.
• Gjennomføring og dokumentasjon av halvårssamtaler med lærling og bedrift.
• Organisere tilleggsteori for de lærefag der dette er aktuelt.
• Melde lærlingen opp til fagprøven etter endt læretid.
• Passe på at lærlingen får den opplæring han/hun skal ha i henhold til gjeldende regelverk.
• Bistå lærling og bedrift dersom det skulle oppstå problemer i læreforholdet.

Opplæringskontoret har et nært samarbeid med Fagenhet for videregående opplæring i

fylkeskommunen og er medlem i Samarbeidsforum for opplæringskontor i Sør-Trøndelag(SOST).

                         

                            Marius Hemne Kraftlag